اطلاعیه و فهرست کلی مشخصات برگزیدگان مسابقۀ ادبی اسفند ۱۳۹۷

اطلاعیه و فهرست مشخصات برگزیدگان مسابقۀ ادبی اسفند ۱۳۹۷ – مشخصات برگزیدگان استانی و برتر ناحیه و فهرست رتبه های مدرسه (جدید) پایه های هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم

👇🏽👇🏽👇🏽

دریافت و مشاهده اطلاعیه و نتیجه نهایی مسابقه ادبی- اسفند ۱۳۹۷

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *