دربارۀ ویرایش نهایی نتیجۀ مسابقه ادبی- اسفند ۱۳۹۷

با تقدیم بهترین درودها؛

با توجه به نقطه نظرات برخی از همکاران ارجمند و تعدادی از اولیای محترم و دانش آموزان عزیز چند نکته دربارۀ نتیجه مسابقه (المپیاد ادبی) اسفند ۱۳۹۷ که پیشتر اعلام شده بود، خدمت همۀ گرامیان عرض می شود:


۱- پاسخ نامه دانش آموزان با دستگاه اسکن پیشرفته و با همان دستگاهی خوانده شده که پاسخ نامه داوطلبان آزمون های ورودی مدارس نمونه دولتی و تیزهوشان خوانده شده است و از این حیث هیچ گونه خطایی در اسکن پاسخ نامه ها روی نمی دهد. در المپیاد ادبی هم بدین گونه بوده است.
۳- پاسخ نامه ها پس از اسکن با برنامه ای که از طرف کاربر برای نرم افزار تعریف می شود، تصحیح می گردد و این نرم افزار هم با فرمولهای از پیش تعیین شده که در کارنامه ها توضیح داده شده، پاسخ نامه های اسکن شده را تصحیح و امتیاز کل و رتبه ها را محاسبه می کند.
۲- برنامه تصحیح پاسخ نامه ها را کاربر با توجه به تعداد سوالهای هر درس و ضریب هر یک از آنها برای نرم افزار تعریف می کند. در المپیاد ادبی انجمن هم طبق شیوه نامه معیارهای تصحیح برای نرم افزار تعریف شده است و صد در صد با کارنامه ها مطابقت دارد.
۳- تنها دو پرسش را نرم افزار از کاربر برای اعمال در تصحیح درخواست می کند و این پرسش مربوط به سوالهای حذف شده احتمالی است:

الف) اگر می خواهید امتیاز سوالهای حذفی به همۀ داوطلبان تعلق گیرند، در کلید رایانه ای در جایگاه سوالهای حذفی عدد صفر(۰) را بگذارید.

ب) اگر می خواهید امتیاز سوالهای حذفی به سایر سوالهایی که داوطلب پاسخ داده است، تعلق گیرد، در کلید رایانه ای در جایگاه سوالهای حذفی علامت ستاره (*) را بگذارید.
در تصحیح نخست که نتیجۀ مسابقه استخراج شد و در پرهیب منتشر شد و کارنامه ها هم روی سایت قرار گرفت، برای اینکه امتیاز سوالهای حذف شده، به دیگر سوالها تعلق بگیرید، پرسش (ب) انتخاب شد و در جایگاه سوالهای حذفی علامت ستاره (*) گذاشته شد.

پس از انتشار پاسخ نامه ها برخی از دانش آموزان کارنامه های خود را برای بنده فرستادند که چرا همکلاسی من با یک غلط ضریب ۳ مثلا ۱۵۰ شده، من هم با یک سوال نادرست ضریب ۳ مثلا ۱۴۹ شده ام؟

درست هم می گفتند. از این رو در بررسی هایی که انجام شد، متوجه شدیم آن سوالی که این دسته از دانش آموزان به آن پاسخ نادرست داده اند، از یک عنوان درسی نبوده. برای نمونه دانش آموزی یک سوال نادرستش مربوط به آرایه های ادبی بوده و دیگری مربوط به سبک نثر معاصر. البته هر دو ضریب ۳ هستند، ولی تعداد ها سوالهای هر عنوان درسی تفاوت دارد.
در محاسباتی که برای علت یابی این تفاوت انجام شد، مشخص گردید انتخاب گزینه ب در تصحیح پاسخ نامه ها ( گذاشتن علامت ستاره (*) در جایگاه سوالهای حذفی ) توزیع امتیاز سوالهای حذف شده را نرم افزار فقط در همان عنوان درسی اعمال می کند؛ یعنی اگر دو دانش آموز به یک سوال در دو عنوان درسی هم ضریب، پاسخ نادرست داده باشند و در یک عنوان سوالی حذف شده و در عنوان درسی دیگر سوالی حذف نشده، محاسبه نرم افزار تغییر می کند و امتیاز سوال در آن عنوان درسی که سوالی حذف شده، بیشتر است، چون امتیاز سوال یا سوالهای حذف شده، به بقیه سوالهای همان درس تعلق گرفته است.
از آنجایی که حذف سوال از طرف ما بوده است نباید حق دانش آموزی تضییع گردد.
البته این گونه محاسبه نادرست نیست و در نرم افزار تعریف شده و بیشتر مربوط به درسهای مختلف است. مثلا یک عنوان درسی ریاضی باشد و عنوان درسی دیگر علوم تجربی یا درس دیگری یا ….

به هر حال تصمیم گرفته شد، برای این که حقّی از دانش آموزان تضییع نگردد گزینۀ الف: (اگر می خواهید امتیاز سوالهای حذفی به همۀ داوطلبان تعلق گیرند در کلید رایانه ای در جایگاه سوالهای حذفی عدد صفر(۰) را بگذارید.) انتخاب شد و دوباره همۀ پاسخ نامه ها تصحیح شدند.
همانطور که در نتیجه ملاحظه خواهید کرد، متوجه می شوید که امتیاز و رتبه بیشتردانش آموزان افزایش یافته، اما نتیجه نهایی تغییرات زیادی نداشته است. کوشش شده در پایه هایی که تغییرات محاسبۀ جدید به زیان برخی از دانش آموزان بوده است، در اعلام نفرات برگزیده و برتر به گونه ای عمل شود که به سود دانش آموزان باشد. از این رو فهرست دانش آموزان معرفی شدۀ قبلی از کانال حذف نخواهد شد تا با دقت در آن از اختلاف میان دو فهرست مطلع گردید و اینکه متوجه شوید در ویرایش نهایی چه اندازه نفع دانش آموزان را در نظر گرفته ایم.
در ضمن امتیاز کل دورۀ اوّل متوسطه در همۀ پایه ها ۱۵۵ است.
نکته مهم دیگر این که اگر ۵ دانش آموز امتیازی یکسان و برای مثال رتبه اول را به دست آورند، نرم افزار به طور خودکار، نفر بعدی را رتبه ۶ اعلام می کند، چون ۵ نفر جلوتر از او هستند.

در هر پایه برگزیدگان استانی و رتبه های برتر ناحیه از بالاترین امتیاز گزینش شده اند. بدین گونه:
۱- رتبه های اول تا سوم استانی بدون در نظر گرفتن نوع مدرسه و صرفا با توجه به بالاترین امتیاز؛
۲- رتبه های دیگر استانی از بالاترین امتیاز با توجه به نوع مدرسه ( دولتی، شاهد، غیردولتی، نمونه دولتی و استعدادهای درخشان)؛
۳- رتبه های برتر هر ناحیه از بالاترین امتیاز پس از برگزیدگان استانی با توجه به نوع مدرسه ( دولتی، شاهد، غیردولتی، نمونه دولتی و استعدادهای درخشان) که شامل حال دانش آموزان زیادی حتی با رتبه های متوسط شده است.

آمار دانش آموزان برگزیده استانی ( ۹۰ نفر) و رتبه های برتر هر ناحیه (۹۳ نفر) و در جمع ( ۱۸۳ دانش آموز) در دورۀ اول متوسّطه؛

آمار دانش آموزان برگزیده استانی ( ۴۷ نفر) و رتبه های برتر هر ناحیه (۳۶ نفر) و در جمع ( ۸۳ دانش آموز) در دورۀ دوم متوسّطه؛
گفتنی است به پیشنهاد برخی از همکاران مقرر است انجمن علمی آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی استان از دانش آموزان برگزیده استانی و رتبه های برتر ناحیه ای در مدرسه خودشان و در جمع همکاران و دانش آموزان همان مدرسه تجلیل نماید. از این رو لوح تقدیر و جوایز دانش آموزان برگزیده استانی و برتر ناحیه ای به مدارس شان ارسال خواهد شد و انجمن در این زمینه همایشی برگزار نمی کند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *