پرسش های مسابقه( المپیاد ) ادبی انجمن در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶

پرسش های مسابقه( المپیاد ) ادبی انجمن در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶برای بهره برداری دانش آموزان گرامی در ادامه مطلب قرار گرفته است.

پایه هفتم

پایه هشتم

پایه نهم

پایه دهم

پایه یازدهم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *