غزلهای مسابقه مشاعره دانش آموزی سال ۱۳۹۷-۱۳۹۶

نظر به اینکه غزل های جشنواره فرهنگی ادبی مشاعره دانش آموزی از نسخۀ علامه قزوینی و دکتر قاسم غنی انتخاب شده،  متن غزلها و خوانش های آن که مطابق این نسخه است،  در اینجا برای بهره برداری تقدیم می گردد.

خوانش جناب آقای محمّد ابراهیم خسروبگی مؤلّف کتاب شبی برای مشاعره:

غزل ۲۵۱

غزل ۲۵۲

غزل ۲۵۳

غزل ۲۵۴

غزل ۲۵۵

غزل ۲۵۶

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *