اطلاعیّۀ برگزاری سومین نشست آموزشی، تخصّصی انجمن

اطلاعیّۀ برگزاری دومین نشست آموزشی، تخصّصی انجمن علمی آموزشی معلّمان زبان و ادبیّات فارسی استان قم
سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶

بار دیگر توفیق، رفیق راه انجمن علمی، آموزشی معلّمان زبان و ادبیّات فارسی استان قم گردیدتا با اجرای نشست های هم اندیشی و دانش افزایی در خدمت اعضای انجمن، دبیران ادبیّات فارسی و علاقه مندان فرهنگ و ادب ایرانی اسلامی باشیم.
 موضوع این نشست:

خوانش و بررسی غزل­های بیدل دهلوی

خوانش چند حکایت از بوستان سعدی (اخلاق، تربیت، سیاست و مسایل اجتماعی)

زمان: جمعه ۳ آذر­ماه ۱۳۹۶

ساعت: ۱۵  تا ۱۷

مکان: ساختمان انجمن های علمی آموزشی معلّمان استان قم،خیابان آذر، کوچه ۹۰ ، بعد از مسجد،

برای شرکت کنندگان گواهی افزایش دانش و مهارت شغلی و شرکت فعّال صادر خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *