اطلاعیّۀ برگزاری دومین نشست آموزشی، تخصّصی انجمن

اطلاعیّۀ برگزاری دومین نشست آموزشی، تخصّصی انجمن علمی آموزشی معلّمان زبان و ادبیّات فارسی استان قم
سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶

بار دیگر توفیق، رفیق راه انجمن علمی، آموزشی معلّمان زبان و ادبیّات فارسی استان قم گردیدتا با اجرای نشست های هم اندیشی و دانش افزایی در خدمت اعضای انجمن، دبیران ادبیّات فارسی و علاقه مندان فرهنگ و ادب ایرانی اسلامی باشیم.
 موضوع این نشست:
 خوانش چند حکایت از بوستان سعدی
اخلاق، تربیت، سیاست و مسایل اجتماعی

 شیوه های معنا نمودن متون قدیم(شعر) و درک زیبایی شناسانۀ آن ها (بخش دوم)

زمان: جمعه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۶ ساعت: ۱۵ تا ۱۷
مکان: ساختمان انجمن های علمی آموزشی معلّمان استان قم،خیابان آذر، کوچه ۹۰ ، بعد از مسجد،

برای شرکت کنندگان گواهی افزایش دانش و مهارت شغلی و شرکت فعّال صادر خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *