مسابقۀ ادبی مشاعره

جشنواره فرهنگی، ادبی  مشاعره دانش آموزی