المپیاد ادبی دانش‌آموزی

مسابقۀ علمی ادبیّات فارسی دانش آموزان استان قم