المپیاد ادبی

مسابقۀ علمی ادبیّات فارسی دانش آموزان استان قم